Privacy

Privacyverklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG), 2023.

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 77207947

Sportfysiotherapie Zuilen, gevestigd aan de Vlampijpstraat 79 in Utrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Sportfysiotherapie Zuilen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan
met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sportfysiotherapie Zuilen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke
wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
  minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
  verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
  beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
  wijzen en deze respecteren.

Als Sportfysiotherapie Zuilen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sportfysiotherapie Zuilen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN nummer (enkel wanneer u verzekerd bent voor fysiotherapie)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sportfysiotherapie Zuilen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:

 • Het bijhouden van een (handgeschreven) dossier, bevattende relevante informatie over
  de gegeven therapieën en vraagstelling of problematiek.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
  kunnen voeren.
 • Alleen met jouw toestemming verzenden wij een rapportage over de behandeling naar
  een (huis)arts of verwijzer.
 • Sportfysiotherapie Zuilen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
  verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sportfysiotherapie Zuilen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voorts worden de onderstaande gegevens in een beveiligd document opgeslagen voor de uitvoering van de nazorg en de controle van de belastingaangifte door de belastingdienst:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Relevante facturen

Medische informatie wordt nooit verstrekt aan de belastingdienst of andere partijen zonder uw nadrukkelijke toestemming.

Aanvullende regelgeving persoonsgegevens Sportfysiotherapie Zuilen

In het kader van de gegeven therapie houdt Sportfysiotherapie Zuilen een dossier bij. Dit dossier bevat:

 • Persoonlijke gegevens over de gegeven therapie en de problematiek.
 • Bovenstaande persoonsgegevens onder ‘Persoonsgegevens die wij verwerken’

Bijkomende bepalingen

 • In het kader van de zorg die mogelijk in de toekomst plaats vindt worden de dossiers
  zeven jaar bewaard.
 • Tevens houdt Sportfysiotherapie Zuilen een boekhouding bij, waarbij de naam van
  de cliënt in een digitaal boekhoudingssysteem wordt genoteerd ten behoeve van de
  Belastingdienst.
 • Daarnaast wordt in de papieren agenda van Sportfysiotherapie Zuilen de naam en
  het telefoonnummer van de cliënt genoteerd.
 • Voor zowel de boekhouding als wel de agenda van Sportfysiotherapie Zuilen geldt
  een wettelijke bewaarplicht van zeven jaar.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sportfysiotherapie Zuilen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Sportfysiotherapie Zuilen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sportfysiotherapie Zuilen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens en je dossier in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sportfysiotherapie Zuilen en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens en je dossier die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens en je dossier of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens en je dossier sturen naar: info@sportfysiotherapiezuilen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op jouw verzoek .

Sportfysiotherapie Zuilen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sportfysiotherapie Zuilen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: info@sportfysiotherapiezuilen.nl

Contactgegevens Sportfysiotherapie Zuilen

Contactpersoon: Joep van der Aa
Telefoon: (030) 2702 450
Info@sportfysiotherapiezuilen.nl
www.sportfysiotherapiezuilen.nl

X