Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

 1. Definities
  a) Sportfysiotherapie Zuilen; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd
  op de Vlampijpstraat 79 3534 AR te Utrecht.
  Ingeschreven bij de KVK onder nummer: 77207974.
  b) Opdrachtgever; de client of patiënt die in behandeling gaat bij een van de medewerkers
  van Sportfysiotherapie Zuilen.
  c) Overeenkomst: een behandeling, training of andere overeenkomst met
  Sportfysiotherapie Zuilen en de client.
  d) Behandelingen: (sport)fysiotherapie
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen uitgevoerd door
  Sportfysiotherapie Zuilen
 3. De opdrachtgever die gebruikt maakt van de diensten door Sportfysiotherapie Zuilen
  wordt geacht van de inhoud van deze algemene voorwaarden kennis te hebben
  genomen en daarmee in te stemmen.
 4. Bij minderjarige deelnemers is een handtekening van ouders of voogd
  verplicht.
 5. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die hij/zij door schuld,opzet of nalatigheid
  toebrengt aan apparatuur of andere eigendommen van All Inn Fitness & Health en andere
  deelnemers of van derden.
 6. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige betaling (binnen 14 dagen) van de kosten
  van de behandelingen wanneer deze niet door zijn of haar zorgverzekering worden vergoed.
 7. Jaarlijks kunnen de prijzen worden herzien.
 8. Een afspraak die niet nagekomen kan worden, dient 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Zondag wordt niet meegerekend. Dus een afspraak maandag om 12.00uur dient uiterlijk op zaterdag om 12.00uur geannuleerd te worden. Een niet nagekomen afspraak of niet op tijd geannuleerde afspraak , wordt in rekening gebracht.
 9. Sportfysiotherapie Zuilen gaat zorgvuldig en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming met uw persoonlijke en medische gegevens om. In onze privacyverklaring, welke te vinden is op onze website, kunt u meer lezen over de wijze waarop met uw gegevens wordt omgegaan.
 10. Sportfysiotherapie Zuilen werkt met het klachtenreglement van de brancheorganisatie KNGF (Koninklijke Nederlandse Genootschap voor Fysiotherapie).

X